Služba

Amigotor vám poskytuje následující služby (dále jen "služby"):

  1. Nahrávky a přepisy video souborů nahraných prostřednictvím našich webových stránek

Přístup

Přístup k webovým stránkám a jejich používání a službám nabízeným na webových stránkách, mimo jiné včetně služeb, procesu automatického přepisu, stahování informací o produktech a často kladených dotazů, jsou poskytovány a povoleny dočasně a podléhají těmto podmínkám. Na konkrétní obsah, produkty, materiály, služby nebo informace obsažené na těchto webových stránkách nebo dostupné jejich prostřednictvím nebo na transakce uzavřené prostřednictvím těchto webových stránek se mohou vztahovat zvláštní podmínky. Tyto konkrétní podmínky mohou být doplňkem k Podmínkám, nebo pokud jsou v rozporu s těmito Podmínkami, pouze v rozsahu, v jakém je obsah nebo záměr těchto konkrétních podmínek v rozporu s těmito Podmínkami, budou tyto konkrétní podmínky nahrazovat tyto Podmínky.

TEXTINTEL FZE nezaručuje dostupnost webových stránek ani žádné ze služeb nabízených na webových stránkách.

TEXTINTEL FZE si vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení revidovat, měnit, upravovat, mazat nebo pozastavovat obsah jakékoli části webových stránek a/nebo jakýchkoli služeb, které na webových stránkách poskytuje, bez předchozího upozornění.

TEXTINTEL FZE nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli přerušení nebo přerušení některých nebo všech funkcí webových stránek nebo služby z jakéhokoli jiného důvodu, než bylo dohodnuto jinde přímo s uživatelem.

TEXTINTEL FZE není povinen aktualizovat žádné informace obsažené na webových stránkách. TEXTINTEL FZE si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení ukončit přístup k celé webové stránce nebo její části nebo ke službě s upozorněním nebo bez něj.

Obsah a služby uvedených webových stránek (https://transkriptor.com/) jsou majetkem Transkriptor nebo jsou používány na základě licence od třetích stran vlastníků autorských práv a jsou chráněny autorským právem a jakýmikoli jinými právy duševního vlastnictví. Není-li stanoveno jinak, obsah zveřejněný na těchto webových stránkách může být reprodukován, přenášen, znovu vysílán, publikován nebo distribuován v nezměněné podobě pouze pro osobní nekomerční použití nebo s výslovným písemným souhlasem Transkriptor. S výhradou níže uvedené licence jsou vyhrazena všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena. Na všech reprodukcích musí být zachována veškerá upozornění na autorská práva a další vlastnická práva.

Licence k používání webových stránek

Webové stránky a informace a materiály na nich obsažené můžete používat k nahrávání zvukových souborů, jejich úpravám, sdílení a exportu na nevýhradním základě. S výjimkou zvukových souborů, které máte osobně ke svému Amigotor účtu:

Nesmíte znovu publikovat materiál z těchto webových stránek (včetně opětovného zveřejnění na jiných webových stránkách) ani reprodukovat nebo ukládat materiál z těchto webových stránek v žádném veřejném nebo soukromém elektronickém vyhledávacím systému;

Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat, navštěvovat nebo jinak využívat naše webové stránky nebo materiály na našich webových stránkách pro komerční účely;

Fotografie, grafiku, video nebo zvukové sekvence nesmíte používat odděleně od doprovodného textu.

Nesmíte měnit, dekompilovat, upravovat nebo jinak upravovat žádný materiál na webových stránkách.

Udělujeme vám licenci k používání všech softwarových aplikací obsažených na webových stránkách a pouze pro účely, které jsou na webových stránkách k dispozici. Tento software nesmíte překládat, přizpůsobovat, měnit, upravovat, distribuovat, dekompilovat ani zpětně analyzovat, vytvářet na něm odvozená díla, umožňovat jeho kombinaci s jakýmkoli jiným softwarem, poskytovat k němu přístup nebo jej používat k poskytování služeb třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony. Software nesmíte používat jinak, než jak je uvedeno v těchto podmínkách, bez našeho předchozího písemného souhlasu. Vaše používání jakýchkoli služeb, softwaru, informací a materiálů dostupných na webových stránkách může podléhat dalším podmínkám, o kterých vás Amigotor bude informovat v době stahování nebo přístupu. Stažením nebo používáním těchto služeb, informací a materiálů vyjadřujete svůj souhlas s těmito dodatečnými podmínkami. Pokud s těmito dodatečnými podmínkami nesouhlasíte, služby nepoužívejte.

Omezení odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány zdarma a berete na vědomí, že by bylo nepřiměřené činit nás odpovědnými za tyto webové stránky a informace na těchto webových stránkách. Přestože byla věnována péče zajištění přesnosti informací na těchto webových stránkách, společnost TEXTINTEL FZE proto nepřebírá žádnou odpovědnost. Veškerý obsah je poskytován "tak, jak je" a "tak, jak je k dispozici". TEXTINTEL FZE se tímto výslovně zříká jakýchkoli prohlášení nebo záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel, neporušení práv nebo pokud jde o provoz těchto webových stránek nebo jejich obsahu. TEXTINTEL FZE nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se bezpečnosti těchto webových stránek. Berete na vědomí, že veškeré odeslané informace mohou být zachyceny. TEXTINTEL FZE nezaručuje, že webové stránky nebo servery, které tyto webové stránky zpřístupňují, nebo elektronická komunikace zasílaná společností TEXTINTEL FZE neobsahují viry nebo jiné škodlivé prvky.

TEXTINTEL FZE v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, následné, represivní, zvláštní nebo náhodné škody (včetně, bez omezení, škod za ztrátu obchodu, smlouvy, výnosů, dat, informací nebo přerušení podnikání) vyplývající z nebo v souvislosti s používáním nebo nemožností používat tyto webové stránky nebo obsah, a to i v případě, že společnost TEXTINTEL FZE byla upozorněna na možnost takových škod. Jakákoli žaloba podaná proti společnosti TEXTINTEL FZE týkající se nebo v souvislosti s touto webovou stránkou musí být zahájena a písemně oznámena společnosti TEXTINTEL FZE do jednoho (1) roku ode dne, kdy vznikl důvod k žalobě. Nic z toho, co je uvedeno v tomto prohlášení, nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za podvod, smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných zákonů.

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte vytvořit odkaz na žádnou stránku tohoto webu. Pokud vytvoříte odkaz na stránku tohoto webu, činíte tak na vlastní riziko a výjimky a omezení stanovené v těchto podmínkách se budou vztahovat na uživatele, který používá tyto webové stránky odkazem na ně.

Webové stránky mohou čas od času obsahovat také odkazy na jiné webové stránky třetích stran, které nejsou pod kontrolou společnosti TEXTINTEL FZE. Tyto odkazy jsou určeny k poskytnutí dalších informací a nejsou určeny k tomu, aby znamenaly, že společnost TEXTINTEL FZE podporuje tyto webové stránky a/nebo jejich obsah nebo je jakýmkoli způsobem spojena s odkazovanými webovými stránkami. TEXTINTEL FZE nenese žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek. Je vaší odpovědností zkontrolovat podmínky jakékoli jiné webové stránky, kterou můžete navštívit. Další odkazy poskytované webovými stránkami nebo zdroji nejsou zkoumány, ověřovány, monitorovány ani schvalovány společností TEXTINTEL FZE a jsou používány na vaše vlastní riziko.

Podání

Zaručujete, že žádné informace, obrázky, komentáře nebo údaje jakékoli povahy, které odešlete na webové stránky, e-mailem nebo jinak, nejsou hanlivé nebo urážlivé, nepravdivé, rasově urážlivé nebo podněcují k rasové nenávisti nebo jinak porušují právo jednotlivce na soukromí nebo lidská práva nebo jsou žalovatelné podle zákona v jakékoli jurisdikci. V případě, že takový materiál na webových stránkách umístíte, vyhrazuje si TEXTINTEL FZE právo jej odstranit bez odkazu na vás a spolupracovat s jakýmkoli vyšetřováním úřadů nebo soudním příkazem týkajícím se tohoto materiálu, veškeré důsledky, které z toho mohou přímo nebo nepřímo vyplývat, budou zcela na vaší odpovědnosti, nikoli na odpovědnost společnosti TEXTINTEL FZE. Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte společnost TEXTINTEL FZE před jakýmkoli jednáním nebo důsledky, které mohou za takových okolností nastat, včetně jakýchkoli nároků třetích stran. Dále zaručujete, že veškeré údaje jakékoli třetí strany, které poskytnete, ať už zasíláním zpráv na naše e-mailové adresy, vyplňováním jakýchkoli formulářů, používáním jakékoli online chatovací služby nebo jinak, poskytujete s plným informovaným souhlasem příslušné strany a jsou přesné. TEXTINTEL FZE má právo zveřejnit vaši totožnost jakékoli třetí straně, která tvrdí, že jakékoli informace nebo materiály, které jste poskytli, zveřejnili nebo nahráli na webové stránky, představují porušení jejich práv duševního vlastnictví nebo jejich práva na soukromí, aniž by vůči vám nesli odpovědnost.

Důvěrné informace a zveřejňování

V souvislosti s poskytováním Služby může být nezbytné nebo žádoucí, abyste Vy nebo TEXTINTEL FZE sdělili druhé straně určité neveřejné Důvěrné informace. Pro účely těchto Podmínek se "Důvěrnými informacemi" rozumí veškeré neveřejné, důvěrné a chráněné informace týkající se Smluvních stran, jejich příslušných klientů a Služby, které byly nebo budou Smluvní stranou sděleny ústně nebo písemně nebo obsaženy v jiné hmotné podobě. Přijímající strana tímto souhlasí s tím, že bude zachovávat přísnou důvěrnost a vynaloží veškeré přiměřené úsilí k zachování důvěrnosti veškerých důvěrných informací zveřejněných sdělující stranou podle těchto podmínek a nesmí zveřejnit důvěrné informace bez výslovného předchozího písemného souhlasu sdělující strany, s výjimkou následujících:

Informace, které jsou v době zveřejnění dostupné veřejnosti nebo se následně stanou veřejně dostupnými zveřejněním nebo jiným způsobem, než porušením této smlouvy přijímající stranou.

Informace, které může přijímající strana zjistit na základě předchozího záznamu, jí již byly známy nebo byly v jejím držení v době zveřejnění a nebyly získány, přímo ani nepřímo, od sdělující strany.

informace, které přijímající strana získá od třetí strany; avšak za předpokladu, že tyto informace nezískala uvedená třetí strana, přímo ani nepřímo, od sdělující strany na základě povinnosti mlčenlivosti vůči sdělující straně.

Informace, které může přijímající strana zjistit, byly nezávisle vyvinuty jejími zaměstnanci nebo dodavateli, kteří s nimi nebyli v kontaktu a neznali obsah důvěrných informací.

Přijímající strana může zveřejnit důvěrné informace, pokud je k tomu donucena soudem, správním orgánem nebo jiným tribunálem příslušné jurisdikce, avšak za předpokladu, že v takovém případě přijímající strana neprodleně po obdržení oznámení, že může být požadováno zpřístupnění, zašle písemné oznámení faxem a poštou poskytující straně, aby se poskytující strana mohla domáhat ochranného příkazu nebo jiného opravného prostředku u uvedeného soudu nebo tribunálu. Přijímající strana v každém případě zveřejní pouze tu část důvěrných informací, která je podle názoru jejího právního zástupce ze zákona povinna být zveřejněna, a vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila, že s takovými informacemi bude uvedeným soudem nebo tribunálem zacházeno důvěrně prostřednictvím ochranných příkazů, podání pod pečetí a dalších vhodných prostředků.

Přijímající strana nesmí použít Důvěrné informace k jinému účelu než v souvislosti se Službou nebo ke zlepšení či vývoji nových služeb. Přijímající strana sdělí důvěrné informace pouze svým ředitelům, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, zástupcům, poskytovatelům služeb nebo přidruženým společnostem, které jsou všechny vázány podmínkami, které nejsou o nic méně omezující než tyto podmínky.

Přijímající strana přijme veškerá přiměřená opatření, mimo jiné včetně kroků přijatých k ochraně svých vlastních informací, údajů nebo jiného hmotného či nehmotného majetku, který považuje za vlastnické nebo důvěrné, aby zajistila, že důvěrné informace nebudou zveřejněny nebo duplikovány pro použití jakoukoli třetí stranou, a přijme veškerá přiměřená opatření, aby zabránila svým ředitelům, vedoucí pracovníci, zaměstnanci a zástupci (podle toho, co je relevantní), kteří mají přístup k Důvěrným informacím, aby nezveřejnili nebo neoprávněně nepoužili jakékoli Důvěrné informace nebo se nedopustili jakéhokoli jednání nebo opomenutí, které by mohlo vést k porušení těchto Podmínek.

Na písemnou žádost sdělující strany je přijímající strana povinna neprodleně vrátit sdělující straně všechny materiály a dokumenty, jakož i veškerá data nebo jiná média (včetně počítačových dat a elektronických informací) spolu s jejich kopiemi, nebo tyto důvěrné informace zničit a na žádost sdělující strany poskytnout osvědčení o zničení

TEXTINTEL FZE zpracovává informace o návštěvnících webových stránek a informace získané v souladu s Prohlášením. Používáním webových stránek souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechny uživatelské údaje, které poskytnete, jsou přesné.

Omezený přístup

Přístup k určitým oblastem našich webových stránek je omezen. Vyhrazujeme si právo omezit přístup k oblastem našich webových stránek nebo dokonce k celým našim webovým stránkám podle našeho uvážení. Pokud vám poskytneme uživatelské jméno a heslo, abychom vám umožnili přístup k vyhrazeným oblastem našich webových stránek nebo jinému obsahu nebo službám, musíte zajistit, aby vaše uživatelské jméno a heslo zůstaly důvěrné. Přijímáte odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším uživatelským jménem nebo heslem. Vaše uživatelské jméno a heslo můžeme deaktivovat podle vlastního uvážení, pokud porušíte některé ze zásad nebo podmínek, kterými se řídí vaše používání našich webových stránek, nebo jakýkoli jiný smluvní závazek, který vůči nám máte.

Celá dohoda

Tyto informace o těchto stránkách představují úplnou dohodu mezi vámi a námi ve vztahu k vašemu používání našich webových stránek a nahrazují všechny předchozí dohody týkající se vašeho používání těchto webových stránek.

Právo a jurisdikce

Informace o těchto stránkách se budou řídit a vykládat v souladu s tureckým právem a veškeré spory týkající se tohoto oznámení budou podléhat výhradní jurisdikci tureckých soudů

Reklamační řád

V případech, kdy nejste spokojeni s kvalitou přepisu nebo našimi službami, vám vrátíme celý poplatek za poslední předplatné, pokud nás o tom budete informovat do (7) kalendářních dnů od data platby. Každý uživatel může požádat o vrácení peněz pouze jednou.

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat (support@transkriptor.com) ohledně jakékoli záležitosti týkající se těchto podmínek nebo prohlášení.