Teenus

Amigotor pakub teile järgmist teenust ("teenused"):

  1. Meie veebisaitide kaudu üles laaditud videofailide salvestised ja transkriptsioonid

Pääs

Juurdepääs veebisaidile ja veebisaidil pakutavatele teenustele ning nende kasutamine, sealhulgas, kuid mitte ainult, teenused, automaatne transkriptsiooniprotsess, tooteteabe allalaadimine ja KKK-d, pakutakse ja lubatakse ajutiselt ning neile kehtivad need tingimused. Eritingimused võivad kehtida konkreetsele sisule, toodetele, materjalidele, teenustele või teabele, mis sisaldub sellel veebisaidil või on selle kaudu kättesaadav, või selle veebisaidi kaudu tehtud tehingutele. Sellised konkreetsed tingimused võivad lisanduda tingimustele või kui need tingimused ei ole kooskõlas nende tingimustega, siis ainult niivõrd, kuivõrd nende konkreetsete tingimuste sisu või eesmärk on vastuolus nende tingimustega, asendavad sellised konkreetsed tingimused need tingimused.

TEXTINTEL FZE ei garanteeri veebilehe ega ühegi veebilehel pakutava teenuse kättesaadavust.

TEXTINTEL FZE jätab endale õiguse igal ajal oma äranägemise järgi ilma ette teatamata muuta, muuta, muuta, kustutada või peatada veebisaidi mis tahes osa ja/või veebisaidil pakutavate teenuste sisu.

TEXTINTEL FZE ei võta endale mingit vastutust ega vastutust veebisaidi või teenuse mis tahes või kõigi funktsioonide katkestamise või katkestamise eest muul põhjusel kui mujal kasutajaga otse kokku lepitud.

TEXTINTEL FZE ei ole kohustatud uuendama veebilehel sisalduvat teavet. TEXTINTEL FZE jätab endale õiguse oma äranägemise järgi lõpetada juurdepääs kogu veebisaidile või teenusele või selle osale etteteatamisega või ilma.

Loetletud veebisaitide sisu ja teenus (https://transkriptor.com/) on Transkriptor omand või neid kasutatakse kolmandate isikute autoriõiguste omanike litsentsi alusel ning need on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi õigustega. Kui ei ole sätestatud teisiti, võib sellel veebisaidil avaldatud sisu reprodutseerida, edastada, uuesti üle kanda, avaldada või levitada muutmata kujul ainult isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks või Transkriptor selgesõnalisel kirjalikul nõusolekul. Vastavalt allolevale litsentsile on kõik õigused, mida pole siin selgesõnaliselt antud, kaitstud. Kõik autoriõiguse ja muu omandiõigusega seotud teated säilitatakse kõikidel reproduktsioonidel.

Veebisaidi kasutamise litsents

Võite kasutada veebisaiti ning selles olevat teavet ja materjali helifailide üleslaadimiseks, redigeerimiseks, jagamiseks ja eksportimiseks mitteeksklusiivsel alusel. Välja arvatud helifailid, mis on teil isiklikult oma Amigotor kontol, tehke järgmist.

Te ei tohi selle veebisaidi materjale uuesti avaldada (sealhulgas uuesti avaldada mõnel muul veebisaidil) ega reprodutseerida ega salvestada selle veebisaidi materjale mis tahes avalikus või privaatses elektroonilises otsingusüsteemis;

Te ei tohi reprodutseerida, paljundada, kopeerida, müüa, edasi müüa, külastada ega muul viisil ära kasutada meie veebisaiti või meie veebisaidil olevat materjali ärilisel eesmärgil ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta;

Te ei tohi kasutada fotosid, graafikat, video- ega heliseeriaid kaasasolevast tekstist eraldi.

Te ei tohi veebisaidil olevat materjali muuta, dekompileerida, redigeerida ega muul viisil muuta.

Anname teile litsentsi kasutada veebisaidil sisalduvaid tarkvararakendusi ja eesmärkidel, mis on tehtud kättesaadavaks ainult veebisaidil. Te ei tohi seda tarkvara mis tahes eesmärgil tõlkida, kohandada, muuta, muuta, levitada, dekompileerida ega pöördprojekteerida, luua sellel põhinevaid tuletatud teoseid, lubada seda kombineerida mis tahes muu tarkvaraga, võimaldada sellele juurdepääsu ega kasutada seda teenuste osutamiseks kolmandatele osapooltele, välja arvatud ulatuses, milles me seda kohaldatava seadusega nõuame. Te ei tohi kasutada tarkvara muul viisil kui nendes tingimustes täpsustatud viisil ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Veebisaidil saadaolevate teenuste, tarkvara, teabe ja materjalide kasutamisele võivad kehtida lisatingimused, millest Amigotor teid allalaadimise või juurdepääsu ajal teavitame. Selliste teenuste, teabe ja materjalide allalaadimine või kasutamine näitab, et nõustute nende lisatingimustega. Kui te ei nõustu nende lisatingimustega, ärge kasutage teenuseid.

Vastutuse piirangud

Sellel veebisaidil olev teave on tasuta ja te tunnistate, et ei oleks mõistlik pidada meid vastutavaks selle veebisaidi ja sellel veebisaidil oleva teabe eest. Kuigi sellel veebisaidil oleva teabe täpsuse tagamiseks on hoolitsetud, ei võta TEXTINTEL FZE seetõttu vastutust. Kogu sisu pakutakse "olemasoleval kujul" ja "olemasoleval kujul". TEXTINTEL FZE loobub käesolevaga selgesõnaliselt igasugustest otsestest või kaudsetest kinnitustest või garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiidest turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse, mitterikkumise või selle veebisaidi või sisu toimimise kohta. TEXTINTEL FZE ei garanteeri ega tee mingeid avaldusi selle veebisaidi turvalisuse kohta. Tunnistate, et kogu saadetud teave võidakse pealt kuulata. TEXTINTEL FZE ei garanteeri, et veebileht või serverid, mis selle veebilehe kättesaadavaks teevad, või TEXTINTEL FZE saadetud elektroonilised teated ei sisalda viirusi ega muid kahjulikke elemente.

TEXTINTEL FZE ei vastuta mitte mingil juhul otseste, kaudsete, tagajärgedest tulenevate, karistuslike, eriliste või juhuslike kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, äritegevuse, lepingu, tulude, andmete, teabe või äritegevuse katkemisest tulenevad kahjud), mis tulenevad või tulenevad selle veebisaidi või sisu kasutamisest või suutmatusest seda kasutada, isegi kui TEXTINTEL FZE-d on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud. Kõik textintel FZE vastu esitatud hagid, mis on seotud käesoleva veebisaidiga või on sellega seotud, tuleb algatada ja sellest tuleb TEXTINTEL FZE-le kirjalikult teatada ühe (1) aasta jooksul alates hagi aluse tekkimise kuupäevast. Miski selles lahtiütluses ei välista ega piira meie vastutust pettuse, meie hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuste või mis tahes muu vastutuse eest, mida ei saa kohaldatava seaduse alusel välistada ega piirata.

Te ei tohi luua linki selle veebisaidi ühelegi lehele ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kui loote lingi selle veebisaidi lehele, teete seda omal vastutusel ning nendes tingimustes sätestatud välistused ja piirangud kehtivad seda veebisaiti kasutavale kasutajale, linkides sellele.

Aeg-ajalt võib veebisait sisaldada ka linke muudele kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis ei ole TEXTINTEL FZE kontrolli all. Need lingid on mõeldud lisateabe andmiseks ja ei ole mõeldud tähendama, et TEXTINTEL FZE toetab selliseid veebisaite ja / või nende sisu või on mingil viisil seotud lingitud veebisaidiga. TEXTINTEL FZE ei vastuta lingitud veebilehe sisu eest. Teie kohustus on kontrollida mis tahes muu veebisaidi tingimusi, mida võite külastada. TEXTINTEL FZE ei uuri, kontrolli, jälgi ega kinnita veebisaidi või ressursside pakutavaid täiendavaid linke ning neid kasutatakse teie enda vastutusel.

Esitamise

Te garanteerite, et mis tahes teave, pildid, kommentaarid või andmed, mille te veebisaidile e-posti teel või muul viisil esitate, ei ole laimav ega solvav, vale, rassiliselt solvav ega rassilisele vihkamisele õhutamine ega muul viisil üksikisiku õigust eraelu puutumatusele või inimõigustele või mis tahes jurisdiktsioonis seadusega vaidlustatav. Juhul, kui esitate sellise materjali veebisaidil, jätab TEXTINTEL FZE endale õiguse eemaldada see ilma teie poole pöördumata ja teha koostööd mis tahes ametivõimude uurimisega või sellega seotud kohtumäärusega, kõik tagajärjed, mis võivad otseselt või kaudselt järgneda, on täielikult teie vastutusel, mitte TEXTINTEL FZE vastutusel. Te nõustute hüvitama ja hoidma TEXTINTEL FZE-d kahjutuna mis tahes tegevuse või tagajärgede eest, mis võivad sellistel asjaoludel tekkida, sealhulgas kolmandate isikute nõuete eest. Lisaks garanteerite, et kõik teie esitatud kolmanda osapoole andmed, kas saates sõnumeid meie e-posti aadressidele, täites mis tahes vorme, kasutades mis tahes veebivestlusteenust või muul viisil, on teie poolt esitatud vastava osapoole täielikul teadlikul nõusolekul ja need on täpsed. TEXTINTEL FZE-l on õigus avaldada teie isik mis tahes kolmandale isikule, kes väidab, et mis tahes teave või materjal, mille olete veebisaidile esitanud, postitanud või üles laadinud, rikub nende intellektuaalomandi õigusi või nende õigust privaatsusele ilma teie ees vastutust kandmata.

Konfidentsiaalne teave ja avalikustamine

Seoses teenuse osutamisega võib olla vajalik või soovitav, et teie või TEXTINTEL FZE avaldaksite teisele teatud mitteavalikule konfidentsiaalsele teabele. "Konfidentsiaalne teave" tähendab käesolevate tingimuste tähenduses igasugust mitteavalikku, konfidentsiaalset ja ärisaladuse alla kuuluvat teavet, mis on seotud Poolte, nende vastavate klientide ja Teenusega ning mille pool on avaldanud või avalikustab suuliselt või kirjalikult või muul materiaalsel kujul. Vastuvõttev lepinguosaline nõustub käesolevaga hoidma rangelt konfidentsiaalsena ja tegema kõik mõistlikud jõupingutused, et hoida salajas mis tahes konfidentsiaalset teavet, mille avaldav pool on avaldanud käesolevate tingimuste alusel, ning ei tohi avaldada konfidentsiaalset teavet ilma avaldava poole selgesõnalise kirjaliku eelneva nõusolekuta, välja arvatud järgmised:

Teave, mis on avalikustamise ajal üldsusele kättesaadav või muutub seejärel avalikkusele kättesaadavaks avaldamise teel või muul viisil kui juhul, kui vastuvõttev lepinguosaline rikub käesolevat lepingut.

Teave, mille vastuvõttev lepinguosaline saab kindlaks teha eelnevate dokumentidega, oli talle juba teada või oli tema valduses avalikustamise ajal ning seda ei saadud otseselt ega kaudselt teavet avaldavalt poolelt.

teave, mille vastuvõttev lepinguosaline saab kolmandalt isikult; tingimusel, et kõnealune kolmas isik ei saanud sellist teavet otseselt ega kaudselt avaldavalt poolelt konfidentsiaalsuskohustuse alusel avaldava lepinguosalise suhtes.

Teabe, mida vastuvõttev pool saab kindlaks teha, töötasid sõltumatult välja nende töötajad või töövõtjad, kes ei olnud konfidentsiaalse teabega kokku puutunud ega olnud sellest teadlikud.

Vastuvõttev lepinguosaline võib avaldada konfidentsiaalset teavet, kui kohus, haldusasutus või muu pädeva jurisdiktsiooniga kohus seda nõuab, kuid tingimusel, et sellisel juhul teatab vastuvõttev lepinguosaline viivitamata pärast teate saamist teabe edastanud lepinguosalisele faksi teel ja üleöö posti teel, et edastav lepinguosaline saaks taotleda nimetatud kohtult kaitsekorraldust või muud õiguskaitsevahendit. Igal juhul avaldab vastuvõttev lepinguosaline ainult selle osa konfidentsiaalsest teabest, mille avaldamine on tema õigusnõustaja arvates seadusega ette nähtud, ning teeb mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et nimetatud kohus käsitleks kogu sellist sel viisil avaldatud teavet konfidentsiaalsena kaitsekorralduste, pitseriga esitamise ja muude asjakohaste vahendite abil.

Vastuvõttev pool ei kasuta konfidentsiaalset teavet muul eesmärgil kui seoses teenusega või uute teenuste täiustamiseks või arendamiseks. Vastuvõttev lepinguosaline avaldab konfidentsiaalset teavet ainult vastavalt vajadusele oma juhtidele, ametnikele, töötajatele, agentidele, teenuseosutajatele või sidusettevõtetele, kes kõik on seotud tingimustega, mis ei ole vähem koormavad kui käesolevad tingimused.

Vastuvõttev lepinguosaline võtab kõik mõistlikud meetmed, sealhulgas, kuid mitte ainult, meetmed, et kaitsta oma teavet, andmeid või muud materiaalset või immateriaalset vara, mida ta peab varaliseks või konfidentsiaalseks, tagamaks, et konfidentsiaalset teavet ei avaldata ega dubleerita mis tahes kolmanda isiku tarbeks, ning võtab kõik mõistlikud meetmed, et vältida nende juhtide tegevust, ametnikud, töötajad ja agendid (vastavalt vajadusele), kellel on juurdepääs konfidentsiaalsele teabele konfidentsiaalse teabe avaldamisest või volitamata kasutamisest või mis tahes tegevuse või tegevusetuse toimepanemisest, mis võib põhjustada nende tingimuste rikkumise.

Avaldava lepinguosalise kirjaliku taotluse korral tagastab vastuvõttev lepinguosaline viivitamata avaldavale lepinguosalisele kõik materjalid ja dokumendid, samuti kõik andmed või muud andmekandjad (sealhulgas arvutiandmed ja elektroonilised andmed) koos nende koopiatega või hävitab nimetatud konfidentsiaalse teabe ja esitab avaldava poole taotlusel hävitamistõendi

TEXTINTEL FZE töötleb teavet veebilehe külastajate kohta ja vastavalt Teavitusele saadud informatsiooni. Veebisaidi kasutamisega nõustute sellise töötlemisega ja garanteerite, et kõik teie esitatud kasutajaandmed on täpsed.

Piiratud juurdepääs

Juurdepääs meie veebisaidi teatud aladele on piiratud. Jätame endale õiguse piirata juurdepääsu oma veebisaidi või tegelikult kogu meie veebisaidi aladele oma äranägemise järgi. Kui anname teile kasutajatunnuse ja parooli, et võimaldada teil pääseda juurde meie veebisaidi piiratud aladele või muule sisule või teenustele, peate tagama, et teie kasutajatunnus ja parool on konfidentsiaalsed. Võtate endale vastutuse kõigi tegevuste eest, mis toimuvad teie kasutajatunnuse või parooli all. Võime teie kasutajatunnuse ja parooli oma äranägemise järgi keelata, kui rikute mõnda meie veebisaidi kasutamist reguleerivat poliitikat või tingimust või muud lepingulist kohustust, mille meile võlgnete.

Kogu leping

See saidi teave moodustab kogu teie ja meie vahelise lepingu seoses meie veebisaidi kasutamisega ning asendab kõik varasemad lepingud selle veebisaidi kasutamise kohta.

Seadus ja jurisdiktsioon

Selle saidi teavet reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Türgi seadustele ning kõik käesoleva teatisega seotud vaidlused kuuluvad Türgi kohtute ainupädevusse

Tagasimakse poliitika

Juhul, kui te ei ole rahul transkriptsiooni või meie teenuste kvaliteediga, tagastame teile kogu viimase liitumistasu, kui teavitate meid (7) kalendripäeva jooksul pärast maksekuupäeva. Iga kasutaja saab tagasimakset taotleda ainult üks kord.

Meiega ühenduse võtmine

Palun ärge kõhelge meiega ühendust võtmast (support@transkriptor.com) mis tahes küsimustes, mis on seotud nende tingimuste või avaldusega.